گروه اتوماسیون صنعتی

افتخار آن را داریم که با امکان تأمین تجهیزات وراهکارهای به روز، از نامدارترین برندهای فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی یاری رسان شما در بخشهای مختلف -از سطح پایه تا سطوح مدیریتی هرم اتوماسیون صنعتی -باشیم و با توان مهندسی موجود در مجموعه، همگام و همراه شما در مسیر بهینه سازی و طراحی گام برداریم. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش مفهوم اینترنت اشیاء ، نفوذ و استفاده رو به افزایش آن در صنعت؛ سلسله مراتب تعریف شده در هرم اتوماسیون در آینده ای نه چندان دور منسوخ گردیده و اتوماسیون صنعتی با ستون اتوماسیون توصیف خواهد گردید. شعار ما تامین بهترین ها برای برترین های صنایع و هدف غائیمان یاری رسانی صنایع مختلف کشور در گذار از هرم اتوماسیون به ستون اتوماسیون، همگام با تحولات جهانی در جهت بهینه سازی، تسریع عملکرد سیستمها و به اشتراک گذاشتن موثر اطلاعات است.

Automation Pyramid