نمایندگی و شعب 

نام نام مسئول شماره تلفن (ها) آدرس
B&R Automation Ms.Ebrahimi 021-88343668 #7-312BEHESHTI ST – TEHRAN –IRAN
HANSA-FLEX Ms.Ebrahimi 021-88505202 #7-312BEHESHTI ST – TEHRAN –IRAN
BHDT Ms.Rahimvand 021-88505658 #7-312BEHESHTI ST – TEHRAN –IRAN
KOCOS Ms.Rahimvand 021-88505658 #7-312BEHESHTI ST – TEHRAN –IRAN